ÁSZF

 

LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT (ÁSZF)

ÖRVÉNYESHEGY PIKNIK

 

  1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (székhely: 8293 Vigántpetend 402. hrsz., nyilvántartási szám: 19-01-0001700 (Veszprémi Törvényszék) adószám: 18624896-1-19, képviseli: Oszkó-Jakab Natália elnök), mint szervező (a továbbiakban: Szervező) által szervezett Örvényeshegy Piknik elnevezésű fesztiválon (a továbbiakban: Fesztivál) résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató vagy Látogatók) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépők (jegy, bérlet) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét, hogy a Fesztivál egy speciális körülmények között megrendezett fesztivál, ahol egyébként nem előadások megtartására kialakított ingatlanok válnak fesztiválhelyszínekké, ahol a Fesztivál helyszínéül szolgáló település mindennapi élete a fesztivállal együtt, egymással teljesen összefonódva zajlik, ahol az utcán közlekedő fesztiválozók között halad a közúti forgalom, továbbá az épített környezet az adott ingatlan hétköznapi rendeletetése szerint kerül kialakításra, így az elzárt, fesztiválcélokhoz igazított területen megrendezett fesztiválokhoz képest a látogatóknak rendkívül fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére.

1.3. A látogatók saját felelősségükre léphetnek be a Fesztiválnak otthont adó településre, illetve a Fesztivál programjaira, a Szervezőnek a 1.2 pontban foglaltakra figyelemmel nincs befolyása –  az általa szervezett, belépőköteles programokon kívül – a településen vagy a környékben történt esetleges káreseményekre, így felelősségét mindenre kiterjedően kizárja.

1.4. A Fesztiválnak otthont adó településre érkező olyan látogatókkal, akik a belépővel látogatható programokon nem kívánnak részt venni, így nem vásárolnak belépőt, a Szervező nem kerül jogviszonyba. A településre történő belépés, valamint – amennyiben vannak ilyen programok – az ingyenes, szabadon látogatható programokon való részvétel semmilyen jogviszonyt nem keletkeztet, így egy esetleges káresemény esetén a Szervezőt nem terheli felelősség és helytállási kötelezettség.

1.5. A Szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni.

1.6. A hatályos Szabályzat a https://orvenyeshegypiknik.hu oldalon hozzáférhető, továbbá a Fesztivál alatt az összes jegyárusító és információs pontnál megtalálható. Kérjük, hogy a belépő megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el, mivel a belépő megváltásával (amennyiben a Látogató nem maga vásárolta meg a jegyet, úgy a karszalag felhelyezésével) elismeri annak megismerését, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

 

  1. A Felek közötti jogviszony tartalma

 

2.1. A Szervező a Látogató részére belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a Fesztivál programjain, a Látogató pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a Szervező részére.

 

  1. 2. A Fesztivál programok összességéből tevődik össze, mely programokat a Szervező jelentős számú közreműködővel, azok teljesítésének függvényében valósítja meg, így adott fellépő előadásának megtartását, annak milyenségét, vagy adott programon történő részvétel lehetőségét a Szervező nem garantálja.

 

2.3. A nézőtéri helyszíneket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, a helyszínek maximális befogadóképességének elérése esetén a Szervező jogosult a további belépést megtiltani, ezzel kapcsolatban a Látogatót igényérvényesítési jog nem illeti meg.

 

 

  1. Belépők (jegyek, bérletek)

 

3.1. A belépők fajtáiról és azok áráról a Szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást. A belépők ellenértéke jelen Szabályzatban meghatározott felelősség korlátozásokra tekintettel került meghatározásra.

 

3.2. A belépő megvásárlását követően a karszalag testesíti meg a belépőhöz fűződő jogokat és kötelezettségeket. A településre a belépés ingyenes, de a belépőköteles programokat csak érvényes karszalaggal rendelkezők látogathatják.

 

3.3. Kizárólag a csuklón (ennek hányában a bokán vagy más alkalmas testrészen) hordott, ép karszalag jogosít a programokon való részvételre, amit belépéskor a Szervező által megbízott személyek  ellenőriznek.

 

3.4. Ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótol. A karszalag másra át nem ruházható, a sérült (pl. átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű) karszalag érvénytelen.

 

3.5. A programokra a belépés 6 éves korig ingyenes. Térítésmentesen látogathatóak továbbá a kiállítások.

 

  1. A Felek jogai és kötelezettségei

 

4.1. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a Fesztiválon a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatokozó jogszabályoknak, valamint jelen szabályzatnak megfelelően viselkednek.

 

4.2. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik a Fesztivál szellemiségébe.

 

4.3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a fesztiválhelyszíneket, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

 

4.4. A Szervező értékmegőrzőt biztosít, a Látogatók itt helyezhetik el értékeiket. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a Fesztiválra behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért (például, de nem kizárólagosan a megrongálódásból, eltűnésből, eltulajdonításból eredő kárért). A Szervező nyomatékosan felhívja a Látogatók figyelmét, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, az értékeket az értékmegőrzőben helyezzék el.

 

4.5. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Fesztiválon kívül vásárolt italokat nem jogosultak bevinni az egyes programhelyszínekre.

 

4.6. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a Fesztiválon hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvételt készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

 

4.7. A Látogatók jogosultak a Fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli engedélyével készíthetnek.

 

4.8. A Látogatók számára a Fesztiválon folyamatos mentőszolgálati jelenlét és orvosi ügyelet biztosított, amely szolgáltatásokat társadalombiztosítás jogviszonyuknak megfelelően jogosultak igénybe venni.

4.9. A Látogatók a Fesztiválon való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal, a polgárőrséggel, az önkéntesekkel, a Szervező képviselőivel, munkavállalóival és megbízottaival a jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.

 

4.10. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

 

4.11. A Szervező –  a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel –  kizárólag a programhelyszíneken történt, Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező Látogatók felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, továbbá nem felelős azon károkért sem, melyek abból adódtak, hogy a Látogatók elmulasztották a rendkívül fokozott figyelem tanúsítását a közlekedés, illetve testi épségük megőrzése során. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező és az adott programhelyszín helyszíngazdája közötti szerződés alapján esetleges kárát, amennyiben a hivatkozott szerződés úgy rendelkezik, közvetlenül a helyszíngazda felé érvényesítheti.

 

4.12. Parkolni a közterületeken lehetséges, őrzést a Szervező nem biztosít. A parkolóban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett ingóságok, értékek illetve a Fesztiválra behozott, őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából és eltűnéséből eredő kárért a Szervező felelősségét kizárja.

 

4.13. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogatók kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe, használhatják. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatóknak okoznak.

 

4.14. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a Fesztivál során okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

 

4.15. A Látogató kötelezettséget vállal, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Szervezőt a Látogató jogszabálysértésére figyelemmel bármilyen joghátrány éri, úgy a Szervező részére a felmerült kárt megtéríti.

 

4.16. A Látogató tudomásul veszi, hogy jelen Szabályzat előírásait megsértő Látogatót a Szervező jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Fesztiválról, illetve jogosult megtiltani, hogy a Fesztiválra belépjen. Ez utóbbi a Látogatót nem jogosítja fel a belépő visszaváltására.

 

  1. Záró rendelkezések

 

5.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatókra. A Szervező és a közreműködő művészek, vendéglátósok, árusok, illetve egyes fesztiválhelyszíneket működtető helyszíngazdák közötti jogviszonyokat külön szerződések rendezik. A Szabályzat keltezés napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani.

 

5.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2018. március 5.

 

Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány

Oszkó-Jakab Natália

elnök sk.