ÁSZF

 

LÁTOGATÓI RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT (ÁSZF)

ÖRVÉNYESHEGY PIKNIK

 

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen részvételi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (székhely: 8293 Vigántpetend 402. hrsz., nyilvántartási szám: 19-01-0001700 (Veszprémi Törvényszék) adószám: 18624896-1-19, képviseli: Oszkó-Jakab Natália elnök), mint szervező (a továbbiakban: Szervező) által szervezett Örvényeshegy Piknik elnevezésű fesztiválon (a továbbiakban: Fesztivál) résztvevő látogatók (továbbiakban: Látogató vagy Látogatók) részvételének feltételeit, szabályait, valamint a Szervező és a Látogatók (a továbbiakban együtt: Felek) között a belépők (jegy, bérlet) megvásárlása révén keletkező jogviszonyból eredő fontosabb jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét, hogy a Fesztivál egy speciális körülmények között megrendezett fesztivál, ahol egyébként nem előadások megtartására kialakított ingatlanok válnak fesztiválhelyszínekké, ahol a Fesztivál helyszínéül szolgáló település mindennapi élete a fesztivállal együtt, egymással teljesen összefonódva zajlik, ahol az utcán közlekedő fesztiválozók között halad a közúti forgalom, továbbá az épített környezet az adott ingatlan hétköznapi rendeletetése szerint kerül kialakításra, így az elzárt, fesztiválcélokhoz igazított területen megrendezett fesztiválokhoz képest a látogatóknak rendkívül fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére.

1.3. A látogatók saját felelősségükre léphetnek be a Fesztiválnak otthont adó településre, illetve a Fesztivál programjaira, a Szervezőnek a 1.2 pontban foglaltakra figyelemmel nincs befolyása –  az általa szervezett, belépőköteles programokon kívül – a településen vagy a környékben történt esetleges káreseményekre, így felelősségét mindenre kiterjedően kizárja.

1.4. A Fesztiválnak otthont adó településre érkező olyan látogatókkal, akik a belépővel látogatható programokon nem kívánnak részt venni, így nem vásárolnak belépőt, a Szervező nem kerül jogviszonyba. A településre történő belépés, valamint – amennyiben vannak ilyen programok – az ingyenes, szabadon látogatható programokon való részvétel semmilyen jogviszonyt nem keletkeztet, így egy esetleges káresemény esetén a Szervezőt nem terheli felelősség és helytállási kötelezettség.

1.5. A Szabályzat a Ptk. (2013. évi V. tv.) terminológiája alapján általános szerződési feltételnek (ÁSZF) minősül, így ha bármilyen jogszabály vagy a Szervező által kiadott okirat a látogatókra vonatkozó ÁSZF-et említ, úgy ez alatt jelen Szabályzatot kell érteni.

1.6. A hatályos Szabályzat a https://orvenyeshegypiknik.hu oldalon hozzáférhető, továbbá a Fesztivál alatt az összes jegyárusító és információs pontnál megtalálható. Kérjük, hogy a belépő megvásárlása előtt figyelmesen olvassa el, mivel a belépő megváltásával (amennyiben a Látogató nem maga vásárolta meg a jegyet, úgy a karszalag felhelyezésével) elismeri annak megismerését, és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szabályzatban foglaltakat.

 

 1. A Felek közötti jogviszony tartalma

 

2.1. A Szervező a Látogató részére belépő megvásárlása ellenében biztosítja a részvétel lehetőségét a Fesztivál programjain, a Látogató pedig köteles a belépő ellenértékét megfizetni a Szervező részére.

 

 1. 2. A Fesztivál programok összességéből tevődik össze, mely programokat a Szervező jelentős számú közreműködővel, azok teljesítésének függvényében valósítja meg, így adott fellépő előadásának megtartását, annak milyenségét, vagy adott programon történő részvétel lehetőségét a Szervező nem garantálja.

 

2.3. A nézőtéri helyszíneket érkezési sorrendben lehet elfoglalni, a helyszínek maximális befogadóképességének elérése esetén a Szervező jogosult a további belépést megtiltani, ezzel kapcsolatban a Látogatót igényérvényesítési jog nem illeti meg.

 

 

 1. Belépők (jegyek, bérletek)

 

3.1. A belépők fajtáiról és azok áráról a Szervező a honlapon és a jegyárusító és információs pontokon ad tájékoztatást. A belépők ellenértéke jelen Szabályzatban meghatározott felelősség korlátozásokra tekintettel került meghatározásra.

 

3.2. A belépő megvásárlását követően a karszalag testesíti meg a belépőhöz fűződő jogokat és kötelezettségeket. A településre a belépés ingyenes, de a belépőköteles programokat csak érvényes karszalaggal rendelkezők látogathatják.

 

3.3. Kizárólag a csuklón (ennek hányában a bokán vagy más alkalmas testrészen) hordott, ép karszalag jogosít a programokon való részvételre, amit belépéskor a Szervező által megbízott személyek  ellenőriznek.

 

3.4. Ellopott, elhagyott, sérült karszalagot a Szervező nem pótol. A karszalag másra át nem ruházható, a sérült (pl. átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű) karszalag érvénytelen.

 

3.5. A programokra a belépés 6 éves korig ingyenes. Térítésmentesen látogathatóak továbbá a kiállítások.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

 

4.1. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a Fesztiválon a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatokozó jogszabályoknak, valamint jelen szabályzatnak megfelelően viselkednek.

 

4.2. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti, továbbá az olyan magatartástól, amely nem illeszkedik a Fesztivál szellemiségébe.

 

4.3. A Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a közlekedésre, a vagyonbiztonságra, testi épségük és mások testi épségének megőrzésére, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a fesztiválhelyszíneket, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

 

4.4. A Szervező értékmegőrzőt biztosít, a Látogatók itt helyezhetik el értékeiket. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervezőt nem terheli felelősség a Fesztiválra behozott látogatói dolgokban bekövetkezett kárért (például, de nem kizárólagosan a megrongálódásból, eltűnésből, eltulajdonításból eredő kárért). A Szervező nyomatékosan felhívja a Látogatók figyelmét, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, az értékeket az értékmegőrzőben helyezzék el.

 

4.5. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Fesztiválon kívül vásárolt italokat nem jogosultak bevinni az egyes programhelyszínekre.

 

4.6. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Szervező, valamint a tőle engedéllyel rendelkezők a Fesztiválon hang- és képfelvételt készíthetnek, ezek készítéséhez és korlátlan felhasználásához (pl. közzététel, átdolgozás, többszörözés, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés és forgalmazás stb.) a Látogatók kifejezetten, ingyenesen hozzájárulnak. A hivatkozott hang- és képfelvételt készítés és felhasználás kapcsán a Látogatók nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.

 

4.7. A Látogatók jogosultak a Fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Szervező előzetes írásbeli engedélyével készíthetnek.

 

4.8. A Látogatók számára a Fesztiválon folyamatos mentőszolgálati jelenlét és orvosi ügyelet biztosított, amely szolgáltatásokat társadalombiztosítás jogviszonyuknak megfelelően jogosultak igénybe venni.

4.9. A Látogatók a Fesztiválon való részvétellel kifejezetten vállalják, hogy a biztonsági szolgálattal, a polgárőrséggel, az önkéntesekkel, a Szervező képviselőivel, munkavállalóival és megbízottaival a jogszabályi keretek között mindenre kiterjedően együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik.

 

4.10. A Szervező kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás, továbbá helyszín- és időpontváltozás jogát. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben ezen változások kapcsán.

 

4.11. A Szervező –  a Ptk. eltérést nem engedő szabályaira figyelemmel –  kizárólag a programhelyszíneken történt, Szervező által szándékosan okozott károkért, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel a belépővel rendelkező Látogatók felé. A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét minden, az előző mondatban nem említett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, továbbá nem felelős azon károkért sem, melyek abból adódtak, hogy a Látogatók elmulasztották a rendkívül fokozott figyelem tanúsítását a közlekedés, illetve testi épségük megőrzése során. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező és az adott programhelyszín helyszíngazdája közötti szerződés alapján esetleges kárát, amennyiben a hivatkozott szerződés úgy rendelkezik, közvetlenül a helyszíngazda felé érvényesítheti.

 

4.12. Parkolni a közterületeken lehetséges, őrzést a Szervező nem biztosít. A parkolóban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett ingóságok, értékek illetve a Fesztiválra behozott, őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából és eltűnéséből eredő kárért a Szervező felelősségét kizárja.

 

4.13. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a vendéglátósok, árusok, egyéb közreműködők és partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezeket a Látogatók kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe, használhatják. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket a közreműködők, árusok, vendéglátósok, egyéb partnerek szolgáltatásuk nyújtásához vagy egyébként a tevékenységük során használt tárgyai a Látogatóknak okoznak.

 

4.14. A Látogatót polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli az általa a Fesztivál során okozott károkért, mind a Szervező, mind harmadik személyek irányába. A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató jogellenes magatartása okozott az árusoknak, vendéglátósoknak, egyéb partnereknek, illetve egyéb jogalanyoknak.

 

4.15. A Látogató kötelezettséget vállal, hogy a dohányzásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Szervezőt a Látogató jogszabálysértésére figyelemmel bármilyen joghátrány éri, úgy a Szervező részére a felmerült kárt megtéríti.

 

4.16. A Látogató tudomásul veszi, hogy jelen Szabályzat előírásait megsértő Látogatót a Szervező jogosult azonnali hatállyal eltávolítani a Fesztiválról, illetve jogosult megtiltani, hogy a Fesztiválra belépjen. Ez utóbbi a Látogatót nem jogosítja fel a belépő visszaváltására.

A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következtében kialakult vírushelyzet „előre nem látható oknak”, azaz vis maiornak nem minősül, így a Látogató a járványra hivatkozva sem jogosult a megvásárolt belépő visszaváltására.

4.17. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a járványügyi helyzethez kapcsolódó állami vagy hatósági előírásra, jogszabályi rendelkezésre vagy hatósági ajánlásra tekintettel a fesztivál nem tartható meg, úgy ezt a szerződés lehetetlenülésének tekintik, így a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, továbbá a Felek tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a lehetetlenné válásért egyik fél sem felelős, valamint kártérítés címén nem jogosultak igényt támasztani egymással szemben. Szervező egyoldalúan jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a fesztivál bármilyen okból, akár a Szervező döntése alapján elmarad, mely esetben a Látogató kártérítés címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

4.18. Felek rögzítik, hogy Szervező jogosult (de nem köteles) a Látogatótól vírustesztet, védettséget igazoló okmányt, vagy azzal egy tekintet alá eső orvosi igazolást kérni, annak bemutatását előírni a fesztiválra való belépést megelőzően. Amennyiben a Látogató pozitív vírustesztet produkál, vagy védettségét nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni Szervező felé, úgy Szervező jogosult megtiltani a fesztiválra történő belépést azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben. Látogató kötelezettséget vállal arra, hogy a járványügyi hatósági ajánlásokat és intézkedéseket – különösen maszkviselés és távolságtartás – maradéktalanul betartja. Amennyiben ezen kötelezettségét Látogató megszegi, úgy Szervező jogosult azonnali hatállyal a szerződést megszüntetni és a Látogatót a fesztivál területéről eltávolítani azzal, hogy Látogató sem kártérítés, sem a belépő árának visszatérítése címén nem jogosult igényt támasztani Szervezővel szemben.

 

 1. Záró rendelkezések

 

5.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezőre és a Látogatókra. A Szervező és a közreműködő művészek, vendéglátósok, árusok, illetve egyes fesztiválhelyszíneket működtető helyszíngazdák közötti jogviszonyokat külön szerződések rendezik. A Szabályzat keltezés napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani.

 

5.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2021. 04. 01.

 

Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány

Oszkó-Jakab Natália

elnök sk.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Bevezető rendelkezések:

 

A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapon keresztül, illetve a fesztivál helyszínén jegyet, vagy bérletet vásárló személyek részére összművészeti fesztivált szervez.

 

Fenti tevékenységen túlmenően, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány a www.orvenyeshegypiknik.hu honlap látogatása során lehetőséget biztosít arra, hogy a honlap látogatói a fesztivállal kapcsolatos információkhoz jussanak.

 

A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány által, előbbiekben ismertetett tevékenység a továbbiakban: „Szolgáltatás”-ként kerül megjelölésre.

 

A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapon keresztül jegyet vagy bérletet vásároló személyeket, illetve a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról.

 

Jelen tájékoztató kiterjed az Adatkezelő által a www.orvenyeshegypiknik.hu weboldalon, a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésére, továbbá minden olyan további eseményre, amelyre Adatkezelő jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

 

A tájékoztató a www.orvenyeshegypiknik.hu honlap használatára vonatkozó ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezhető. Az Adatkezelő jogosult az ÁSZF módosítása részeként jelen tájékoztatót, az érintettek tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az ÁSZF-ben meghatározott módon válnak hatályossá. Az Adatkezelő jogosult továbbá jelen tájékoztatót az ÁSZF módosítása hiányában is egyoldalúan módosítani az érintettek tájékoztatása mellett. Ezen módosítások azok közzétételt követő, első használata alkalmával válnak hatályossá az érintettekkel szemben. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén az Adatkezelő az érintetteket a változásoknak a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal.

 

A Szolgáltatás nyújtása során felmerülő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.orvenyeshegypiknik.hu weblap oldalának láblécében.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (továbbiakban: érintett), vagy abban az esetben, amennyiben 16. életévet nem töltötte be, a képviseletében eljáró szülő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

 

 1. Az érintettet megillető jogosultságok, azok érvényesülésének biztosítása:

 

Az érintettet megillető jogosultságok:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában

 

 1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

 

 1. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

 

 1. c) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

 

 1. d) kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

 

 1. e) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

 

Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása:

 

Az Adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen

 

 1. a) az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és

 

 1. b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban meghatározott feladatait ingyenesen látja el.

 

Ha az érintett

 

 1. a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a b)-e) pontban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és

 

 1. b) e kérelme alapján az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi,

 

az Adatkezelő az érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

 

Ha megalapozottan feltehető, hogy a b)-e) pontokban meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

 

 1. a) Az előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Ennek körében az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az érintettek számára az adatkezelő megnevezéséről és elérhetőségéről; az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről; a tervezett adatkezelés céljáról; és az érintettet a 2011. évi CXII. törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, illetve egyéb tájékoztatást is nyújt.

 

1.) Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

 

Neve:                           Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány
Elérhetősége:                székhely: 8293 Vigántpetend, … 402.

postai elérhetősége: 1075 Budapest, Károly krt. B.lház 7 em. 46.ajtó

e-mail cím:                   info@orvenyeshegypiknik.hu
nyilvántartási szám:      19-01-0001700
honlap cím:                  www.orvenyeshegypiknik.hu
Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatkezelő részéről, Adatkezelő képviseletében eljárva az alábbi munkakört betöltő személyek jogosultak hozzáférni:

 

Oszkó-Jakab Natália önálló képviseleti joggal rendelkező elnök

 

A kezelt adatokkal azok megismerésére jogosult személyek az alábbi adatkezelési műveleteket jogosultak végrehajtani:

 

Adatok törlése, zárolása, helyesbítése, kezelése, megismerése.

 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival az alábbi személyhez az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

 

Név: Oszkó-Jakab Natália, elnök

E-mail: info@orvenyeshegypiknik.hu

 

2.) Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

 

Adatkezelőnek adatkezelése során adatvédelmi tisztviselőt a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem szükséges igénybe vennie, így adatvédelmi tisztviselőt Adatkezelő nem alkalmaz.

 

3.) A tervezett adatkezelés célja, adatkezelés köre:

 

Adatkezelő kizárólag személyes adatokat kezel.

 

Adatkezelő által kezelt adatok köre:

 

Adatkezelés köre Adatkezelés célja
Érintett által a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapon keresztül történő jegy vagy bérletvásárlás során önkéntesen, előzetes hozzájárulás útján kötelezően megadott személyes adatok Az érintett személy személyes adatot az Adatkezelő számára nem ad meg, személyes adatot Adatkezelő nem kezel.

 

Az érintett személy kizárólag a Tixa Hungary Kft. számára ad meg közvetlenül személyes adatot, mely Kft. Adatkezelő számára jelen tájékoztató III. pontjában foglaltak szerint végez adattovábbítást annak érdekében, hogy Adatkezelő az érintettek részére a jegy vagy bérletvásárlás vonatkozásában számlát állítson ki.

 

Az oldalon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes.

 

Adatkezelő az érintettek személyes adatait minden esetben csak a szükséges mértékben, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 

4.) Az érintettet a 2011. évi CXII. törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja:

 

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett:

 

 1. a) a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

 

 1. b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 

Az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt

 1. a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 2. b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 3. c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására

kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

 

A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

Ha az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően:

 

Az érintett halálát követő öt éven belül a 2011. évi CXII. törvény 14. § b)-e) pontjában, illetve – az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – az általános adatvédelmi rendelet 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

 

Ha az érintett nem tett fenti bekezdésben meghatározott nyilatkozatnak megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a 2011. évi CXII. törvény 14. § c) pontjában, az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az általános adatvédelmi rendelet 16. és 21. cikkében, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a 14. § d) és e) pontjában, az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az általános adatvédelmi rendelet 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

Az érintett jogait az (1) vagy (2) bekezdés alapján érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során a 2011. évi CXII. törvény által az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és amennyiben az szükséges, közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett nyilatkozatában megtiltotta.

 

5.) Egyéb tájékoztatás nyújtása:

 

Fentieken túlmenően Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatkezelés jogalapjáról; a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek a köréről; valamint az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

 

Ezen tájékoztatás teljesítését azonban az elérni kívánt céllal arányosan Adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges Adatkezelő által vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások hatékony és eredményes lefolytatásának, a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének felderítésének, a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának, a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének, az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

 

5.1.) Az adatkezelés jogalapja:

 

Jelen tájékoztató szerint történő adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azzal szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

Az érintettek a hozzájárulást a www.orvenyeshegypiknik.hu honlap használatára vonatkozó ÁSZF elfogadásával, valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adják meg.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő ún. érdek-mérlegelési teszt alkalmazásával jogosult eldönteni a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés megvalósítását. Az érdek-mérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell az Adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

5.2.) A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

 

A fenti pontban feltüntetettek szerint kezelt adatok kezelésének megszűnésére okot adhat az adatoknak az érintett által kezdeményezett törlése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszüntetése, valamint a bíróságok, más hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából a fenti pontban foglaltak szerint, az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

5.3.) A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek a köre:

 

5.3.1. Adatkezelő által végzett adattovábbítás:

 

Adatkezelő az alábbiakban feltüntetett harmadik személyek számára, az alábbiakban feltüntetett célból és körben teszi hozzáférhetővé az érintett személyek személyes adatait.

 

 • Google Analytics

 

Az érintett jelen tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapon végzett felhasználói tevékenység rögzítésére és vizsgálatára, a honlap fejlesztése céljából, közelebb kerülve ezzel az oldal céljainak eléréséhez, az alábbi webanalitikai eljárást alkalmazza Adatkezelő:

 

A Google LLC által biztosított webanalitikai eszköz, amely a weboldal látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát. Fő célkitűzése, hogy az Adatkezelőnek segítséget nyújtson annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjon a www.orvenyeshegypiknik.hu látogatóinak tevékenységéről, azáltal, hogy megmutatja, a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol találhatók.

 

A Google Analytics (GA) által használt adatok:

 

5.3.1.1. a HTTP(S) protokollon keresztül kapott protokolladatok, melyek a GA használatával összefüggésben gyűlnek össze technikai okokból, mint például operációs rendszer, és böngésző program adatai, továbbá a weboldal elérését megelőző weboldal (link), valamint a látogatás napja, ideje;

 

5.3.2.2. a GA számára azon cookie-k által tárolt adatok, melyek a felhasználó eszközén találhatóak, különösképpen az egyedi látogatói azonosító, mely a visszatérő látogatók felismerésére hívatott;

5.3.2.3. azon adatok, melyeket a GA elemzőeszköze által létrehozott és anonimizált felhasználói profilok tárolnak. Ide tartoznak a honlap-használattal összefüggő adatok, mint látogatás, annak gyakorisága, és az ezzel töltött idő, melyek függetlenül előállított adatok.

 

www.orvenyeshegypiknik.hu üzemeltetőjének, így Adatkezelőnek a nevében a weboldal használatának értékeléséhez, az azon végzett tevékenységekről szóló jelentések összeállításához, és a tevékenységekre valamint használatra vonatkozó további szolgáltatások nyújtása érdekében a weboldal üzemeltetőjének, így Adatkezelőnek a részére a GA felhasználja a fenti információkat. A GA a szolgáltatás védelme és a látogatók földrajzi pozíciójának meghatározására használja az érintett operációs rendszerének, böngésző programjának adatait.

 

Ezen adatok névtelenül általában Egyesül Államokbeli Google-szerveren kerülnek tárolásra.

Az eljárás során a Google adatfeldolgozóként jár el. Székhelye az USA-ban található, és az EU-USA Adatvédemli Pajzs (Privacy Shield) szerint minősített:

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

A Privacy Shield vonatkozásában az EU Bizottságának hatályos megfelelőségi határozata:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016D1250

 

Az üzemeltető, így Adatkezelő szerverén anonimizálásra kerül az érintett böngészőjének, operációs rendszerének adatai, mielőtt a Google felé továbbításra kerülne. Kivételesen előfordulhat, hogy az érintett böngészőjének, operációs rendszerének adatai a Google szerverére kerül, ahol anonimizálják.

Az 5.3.1.1) pont alatt meghatározott adatok tárolási ideje 14 hónap. Az 5.3.1.2. pont alatt meghatározott adatok tárolási ideje tekintetében lásd a „Cookie-k” részt. Az 5.3.1.3. pont alatti adatok tárolási ideje ugyancsak 14 hónap.

 

A jogalapot jelen adatfeldolgozáshoz a GDPR 6. cikk (1) a) pontja képezi.

 

Az érintett személy böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Adatkezelő felhívja azonban az érintett figyelmét, hogy ezen opciót használva nem lesz képes a www.orvenyeshegypiknik.hu weboldal valamennyi funkcióját teljes mértékben használni.

 

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja a GA általi adatgyűjtést. Itt egy leiratkozó cookie elhelyezésére kerül sor, mely a jövőbeni honlapra történő látogatása során akadályozza meg az adatgyűjtést: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

További Felhasználási feltételekkel és adatvédelemmel kapcsolatos információ a Google honlapján érhető el az alábbi linken: https://policies.google.com.

 

A fenti adatok megadása nem kötelező, nem alapul sem jogszabályi, sem szerződéses kötelezettségen, szerződéskötésnek sem előfeltétele, ilyen esetben azonban nem áll módunkban a GA alkalmazásával webanalitikát végezni.

 

Ezen adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

 

5.4.1.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

 

A kezelt személyes adatok védelméről szoftveres és hardveres védelem gondoskodik.

 

Adatkezelő az illetéktelen személyek kitiltására tűzfalat használ. A személyes adatok az érintett e-mail szolgáltatójának biztonsági beállításai által kerülnek levédésre.

 

Fentieken túl a www.orvenyeshegypiknik.hu weboldal https kommunikációt használ. Ennek megfelelően Adatkezelő által valamennyi, az érintett által megadott személyes adat titkosításra kerül, az visszafejthetetlenné válik.

 

5.4.2. Cookie-k alkalmazása, hozzájárulás a cookie-k használatához, cookie beállításokhoz

A felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatásban rejlő lehetőségek kihasználása érdekében különféle cookie-k elhelyezésére kerülhet sor jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adacsomag, amely az Adatkezelő által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

Az Adatkezelő által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig. Az Adatkezelő által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett, jelen tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/ beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. Az Adatkezelő által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben:

http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven)

Az Adatkezelő szervere tárolja az érintett internet-böngészőjének a nevét, a weboldal címét, ahonnan a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapra látogatott, a weboldalakat, amelyeket a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapról felkeresett, az érintett e-mail címét, valamint a látogatás dátumát és időtartamát is.

 

Adatkezelő az érintett által látogatott weboldalakból, az internet-szolgáltató adataiból, a látogatás dátumából, időtartamából a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. Ezen adatok felvétele és tárolása a honlap működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

 

 1. b) Hozzáféréshez való jog:

 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére, tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 

Az Adatkezelő köteles a helyesbítés, illetve tájékoztatás iránt előterjesztett kérelemnek, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

 1. c) Helyesbítéshez való jog:

 

Az Adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

 

Adatkezelő mentesül fentiekben meghatározott kötelezettsége alól, ha

 

 1. a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
 2. b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

 

Ha az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az érintettet, aki részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

 

 1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

 1. a) ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

 

 1. b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

 

 1. c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

 

 1. d) ha az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig,

 

az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést:

 

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

 

Az a) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

 1. e) A törléshez való jog:

 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

 

 1. a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. aa) a 2011. évi CXII. törvény 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes,
 3. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,
 7. c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. d) a 2011. évi CXII. törvény 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

 

Az érintett kérheti az általa megadott személyes adatok törlését.

 

Az Adatkezelő törölheti az érintett által megadott személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha az Adatkezelő a honlap szolgáltatásainak elérését, igénybe vételét súlyos jogszabálysértés vagy a honlap használatára vonatkozón ÁSZF megsértése miatt megtiltja.

 

Adatkezelő által automatikusan gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Adatkezelő szerverén.

 

Az érintett személyes adatait szankciószerűen vagy inaktivitás esetén az Adatkezelő jogosult törölni.

 

Adatkezelő az érintett személyes adatait akkor is törli, ha azok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszűnésével a jogszabályban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli az érintettnek a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

III. Külső szolgáltatók tevékenysége:

Fizetést biztosító külső szolgáltatók:

Az érintett által a www.orvenyeshegypiknik.hu honlapon keresztül történő jegy vagy bérletvásárlás során a szolgáltatási díj kifizetése a TIXA Hungary Kft. által rendelkezésre bocsátott és üzemeltetett rendszeren keresztül történik. A TIXA Hungary Kft. számára az érintett által megadott személyes adatokat a TIXA Hungary Kft. saját adatvédelmi irányelvei szerint kezeli, a fizetést biztosító szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában részletezettek szerint. Adattovábbítást Adatkezelő a TIXA Hungary Kft. számára nem végez.

Az érintettel történő elszámolás céljából (számla kiállítása érdekében) a TIXA Hungary Kft. a KBOSS.hu Kft. (www.szamlazz.hu) részére adattovábbítást végez, melynek során az érintett által a jegy, vagy bérletvásárlás során megadott vezetéknevet, keresztnevet, jogi személy nevét, illetve lakcímet/székhelyet továbbítja.

Az adattovábbítást követően a KBOSS.hu Kft. az érkezett adatokat Adatkezelő részére továbbítja, aki Dr. Pályi Zoltán ügyvezető által képviselt FTA Control Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7623 Pécs Megyeri tér 1.B. ép. fszt.9., cégjegyzékszám: 02-09-081719, adószám: 25348071-2-02) részére továbbítja a kiállított elektronikus számlák lekönyvelése céljából.

Kelt: Budapest, 2021. április 1. napján 

Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány

Képv.: Oszkó-Jakab Natália, elnök